Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта Hristulev.live

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребители и уебсайта hristule.live. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уебсайта Sabitie.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по долу Общи условия. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да напуснете уебсайта.

Hristulev.live e уебсайт за продажба, безплатно разпространение на обучения, книги, видео съдържание, популяризиране на събития и предоставяне на друга интелектуална собственост, който се управлява от „Уеб Дайрект” ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и вписано в Търговския регистър с ЕИК: 200830731 със седалище в гр. София 1606 ул. Самоков 28 Г оф.1, представлявано и управлявано от управителя Георги Христулев, наричано за краткост Дружеството.

Когато в настоящите условия се упоменава Hristulev.live се визира интернет страницата намираща се на този адрес в интернет и управлявана от Дружеството.

Под Потребител в тези общи условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата Hristulev.live, независимо дали са регистрирани, представляват юридически лица, други физически лица, себе си или са Организатори и/или Клиенти по смисъла на настоящите общи условия.

Под Клиент в тези общи условия се визира всеки Потребител, физическо или юридическо лице, който е регистриран в Hristulev.live и има личен профил.

Под интелектиална собственост (за краткост ИС) в тези общи условия се има предвид съдържание във видео, текстови или гласов формат, конференции, семинари, курсове, обучения и сходни събития, които са предоставени за ползване от физическо лице или  юридическо лице, регистрирано в България, според Търговския закон, което е достъпно (възмездно или безплатно), с цел неговата визуализация и достъп до потребителите и клинетите на Hristulev.live

Под Лектор в тези общи условия се има предвид, носител на специфично know-haw което е предоставено от физическо или юридическо лице за ползване от потребителите и клиентите на Hristulev.live

Под Участник в тези общу условия се има предвид физическо или юридическо лице, което участва с образ, глас или писменно в дискуции или като наблюдател при стаставянето на аудио-визуалаен продукт

Под аудио-визуален продукт (за краткост АВП)  се има предвид предварително заснет или изличаван на живо материал с участие на лектор/и и/или участник/ци

Предмет

Hristulev.live е платформа за популяризиране и разпространение на ИС. Hristulev.live подпомага собствениците на специфично know-haw в популяризация и разпространението ИС, предоставяйки възмездни и безплатни услуги.

Hristulev.live предоставя на Потребителя възможност да закупува или заявява безплатно (когато такава опция е налична) предлаганият достъп след отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена (освен ако достъпът е безплатен), при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, които имат силата на договор за покупко-продажба между Дружеството и Потребителя (в случая Клиент), в който договор Дружеството е посредник между собственикът на ИС и Потребителя/Клиента

Доколкото предоставяните от Дружеството услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Дружеството.

Приложно поле

Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Дружеството чрез неговия уебсайт Hristulev.live, освен за услугите, при които Дружеството се явява в ролята на посредник.

III. Предоставяни услуги. Условия за достъп до предоставяните услуги.

Безплатни услуги

Безплатни услуги са услугите, предоставяни на Потребителите чрез уебсайта Hristulev.live, за достъп до които е възможно да се изисква регистрацията според условията залегнали в настоящите Общи условия и включват услугите:

 • Регистрация и личен профил – управление на данните от страна на Клиент, независимо дали той е физическо или юридическо лице.
 • Заявка за безплатен достъп до ИС (когато такива са налични) – заявка и издаване на поръчка от Клиент, без възнаграждение за Hristulev.live и без да изисква плащане. Възможно е Дружеството да изисква плащания за други услуги, свързани с ИС, за които е необходма друа поръчка, различна от бепланиатния достъп.
 • Напиши коментар – предоставя се безплатна възможност на Потребителите да коментират статии или друго съдържание в Hristulev.live
 • Новини по RSS и /или email – предоставя безплатна възможност на Потребителите да четат новини ли друго съдържание от Hristulev.live чрез RSS протокол и/или email. Изрично се забранява възпроизводството на новините или всяко друго съдържание, което е достъпено чрез RSS в други интернет страници. При нарушение на тази забрана нарушителят е длъжен да заплати компенсация в размер на 1,000 (хиляда) лева.
 • Добавяне на ‘въпрос“ от страна на потребител/клинет
 • Разпространение на безплатна ИС
 • Други допълнителни услуги, които могат да бъдат включени на последващ етап, едностранно от Дружеството.

Платени услуги

Платените услуги, предоставяни чрез Hristulev.live, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, за ползването на които, освен регистрация, е необходимо заявяване от страна на Клиента и заплащане на цената на съответната услуга.

Hristulev.live предлага следните видове платени услуги:

 • Услуги по популяризиране на ИС предоставени от Лекторите и/или учстниците – тези АВП биват показвани в интернет страницата Hristulev.live , връзки към тях могат да бъдат споделяни в други интернет страници, както и информация за тях да бъде публикувана в прес информация, партньори на Дружеството или други канали за комуникация. В зависимост от индивидуалните договорености, услугите по популяризиране на АВП на лекторите могат да бъдат предоставени безвъзмезно на Дружеството или да бъдат заплащани като фиксирана сума или като процент прихода в зависимост от инвидуалните договорености
 • Други услуги – В зависимост от индивидуалните договорки на Дружеството с Лекторите и/или Клиентите е възможно и да се предоставят други услуги, които не са описани конкретно в настоящите общи условия.

Видове такси и комисионни

В зависимост от предоставяните услуги, Дружеството е възможно да удържа и фактурира следните такси и комисионни:

 • Такса за достъп до определен АВП или съвкупност от АВП-ти. Таксите за всеки от случайте достъпна за всеки потребител, като е публкувана на най малко две места в сайта. 1. На страницата описваща съдържанието на АВП от където потребителя прави информиран избор и налични в страницата за завършване на поръчката видна за всеки потребител преди да потвърди плащането.
 • Комисион за разпространение и/или публикуване на АВП
 • Други такси – в зависимост от индивидуалните уговорки с лекторите е възможно да има и други такси.
 1. Договор
 • Договор за достъп до АВП съдържащ ИС на едно или повече от едно лице (лектро/учаснитк) предосатавена възмездно или безвъзмездно на потребителите/клиентите на Hristulev.live – Дружеството предоставя достъпа безвъзмездно или срещу цена и начин на плащане описана подробно на най-малко две места в сайта.
 • Потребителят се запознава със съдържанието на АВП чрез описание или видео пояснение налично преди да направи избор за покупка, където е описана и цената и начина на плащане.
 • Потредителят има право да избере начина на плащане като еднократна сума за конкретен АВП където е налична такава или абонаментен достъп до АВП
 • Еднократното плащане е валидно за бесрочен или срочен достъп до АВП , което е видно от описанието на АВП
 • Абонаментният достъп се предоставя без срок , като клиента бива таксуван за период от 30 календарни дни считан от датата на покупката.
 • Абонаментият достъп се таксува автоматично на база „директен дебит“ извършен чрез виртуален пос терминал Vpos с изричното съгласие на клиента.
 • Изричното съгласие клиента предоставя, като доброволно въвежда номера на картата с която заплаща , името на картодържатея и потвърждаващия код за сигурност. Ако е необходимо потребителя въвежда и допълнителни кодове за сигурност и/или токен потвърждения изискани от издателя на картата му и/или от оператора който обработва плащането.

Право на отказ:

 • Потребителят има право да изиска своето плащане в законовия срок от 14 дни при условие че не е влизал в системата и не е ползвал АВП.
 • Потребтителят има право да прекрати своя абонамент с едномесечно предизвестие, като изпрати писмено своето желание за това до live на посочения имейл за контакт.
 • В случай, че периода на едномесечното предизвестие има предстоящо плащане то потребителя ще бъде таксуван и след това няма да бъде таксуван повече. (поснение: ако предстой плащане на 20 число а искането за едномесечно предизвестие постъпи на 10 число , то на 20 ти ще бъде таксуван и спирането на плащането ще бъде реализирано на 10 ти следвашия месец)

Ограничаване на отговорността

Дружеството не носи отговорност спрямо лектор или клиентите или трети лица в следните ситуации:

 • Форсмажорни обстоятелства, които да водят до отмяна, отлагане, промяна в мястото на провеждане на събитие, неговата програма или други детайли свързани с организацията и провеждането му. .
 • Дружеството не гарантира, че достъпът до Hristulev.live ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Дружеството.
 • Дружеството не носи отговорност за не предоставяне на достъп до Hristulev.live, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет доставчици, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството.
 • Дружеството полага грижи информацията в Hristulev.live да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на платформата Hristulev.live. Дружеството няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.
 • Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 • Дружеството не отговаря за съдържанието на предаваната посредством предоставяните от него услуги информация, както и за дейността на Потребителя.
 • Доколкото няма задължението да контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в Hristulev.live електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите, Дружеството не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 • Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги публикувани в Sabitie.bg или в потребителския му профил на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на съобщенията му в пощенската му кутия. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
 • Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 • Дружеството не носи отговорност, спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Hristulev.live.
 • Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Дружеството предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

VII. Данни за достъп и парола

В случаите на регистрация, Потребителят посочва електронна поща и парола за достъп, както и друга информация, която служи за комуникация с него. Електронната поща, името и фамилията, с който Потребителят е регистриран в Hristulev.live, не му дават никакви други права, освен правото на първия заявил конкретния имейл адрес в рамките на информационната система на Hristulev.live. Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на електронната поща, за това дали тя засяга права на трети лица и в частност право на ползване на електронната поща или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

VIII. Закупуване на достъп

За да извършва валидни заявки за закупуване и/или заявка на достъп Потребител (Клиент) е необходимо да въведе като минимум име, фамилия, телефонен номер и електронна поща. След като е въвел данните потребителят се препраща към сайт на платежна система където може да извърши самото плащане на достъпа. Потребителя има право да променя своите данни на по-късен етап. Дружеството гарантира, че събраните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица, с изключение на данните необходими на лектора за провеждане на събитие ако такова е планирано. В допълнение Дружеството може да предостави събраните данни за потребителите на органите на закона, съдебната и държавна власт. Подробности за ГДПР Политики

Заявки и покупки на Билети се приемат чрез уебсайта 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, Клиентът има възможност да прегледа описание на закупуваните АВП и/или услуги, техните цени, както и имената си, имената на фирмата (ако е юридическо лице), електронна поща, телефон и избрания начин на плащане. След подаване на поръчка Клиентът получава на посочения е-мейл електронно писмо с потвърждение и се пренасочва към системата оператор на плащанията. Сътрудник на Hristulev.live може да се свързва с Клиента по телефона, за да потвърди коректността на предоставените данни, с цел да се избегнат грешки и недоразумения. При посочени непълни, невярни или сгрешени данни при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Дружеството не възниква задължение за нейното изпълнение.

При успешно закупуване на достъп за Hristulev.live , Клиентът получава е-мейл с потвърждение.

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените и бройката на поръчаните АВП. Всички цени в Hristulev.live са в лева с включен ДДС(ако се изисква по закон) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

След осъществяване на успешно плащане от страна на Клиента АВП, сумите не подлежат на възстановяване от страна на Дружеството освен в случаите описани в “Право на отказ“

В случай на дублирано плащане, техническа грешка или други технически форсмажорни обстоятелства, Клиентът има право да изиска от Дружеството корекция на поръчката и възстановяване на неправлни преведената сума, като предостави доказателства за дублираното плащане, техническата грешка или форсмажорните обстоятелства, за които се отнася конкретния случай. Тези случаи се разглеждат индивидуално от Дружеството и в зависимост от конкретния случай, то може да възстанови платените суми, да откаже да ги възстанови или да вземе решение съвместно с Организатора. При възстановяване на средства в описаните по-горе ситуации, Дружеството има право да удържи от сумата всички трансакционни разходи свързани с превода и възстановяването на средствата.

Начини на плащане:

 • Клиентът заплаща сумата на поръчания достъп до АВП чрез виртуален пос терминал Vpos – Плащане през виртуален ПОС терминал (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Клиентът се прехвърля към страница на администратор на плащания партньор (www.mypos.eu/bg) , за да се финализира трансакцията. След постъпване на плащането в системата на Hristulev.live, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своето потвърждение.
 • Плащане по банков път: заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Hristulev.live банкова сметка. След постъпване на плащането по банковата сметка на Уеб Дайрект ЕООД системата на Hristulev.live, започва обработката на конкретната поръчка след което клиента получава на посочената електронна поща, своя достъп.

Права и задължения на Дружеството

При използване на платформата Hristulev.live, Дружеството се задължава:

 • да достави в срок заявеният достъп, чрез електронна поща или чрез профила на Клиента в платформата;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 • При използване на електронната платформа Hristulev.live Дружеството има право:
 • да откаже извършването на доставка и продажба на достъп при констатирано нарушение на настоящите Общи условия, както и на действащото законодателство;
 • да изисква от Клиента съдействие при изпълнение на договора;
 • да получи плащането, съгласно настоящите Общи условия.

Права и задължения на Клиента

При използване на платформата  Hristulev.live Клиентът се задължава:

 • да посочи име, фамилия, валидна електронна поща и други данни необходими за нормалното функциониране на платформата;
 • да плати цената на заявените от него АВП
 • да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки с цел опазване на паролата си към профила си в сайта;
 • да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството, в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;
 • да не подава неистински или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

При използване на платформата Hristulev.live Клиентът има право:

 • да получи платените АВП, съгласно настоящите Общи условия и уговореното между страните;
 • на достъп в режим онлайн до Hristulev.live.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.

При прекратяване на договора Дружеството дезактивира клиентския профил в Hristulev.live. Клиентът може по всяко време за поиска от Дружеството дезактивиране на клиентския си профил в Hristulev.live. В този случай дезактивирането на клиентския профил се извършва незабавно след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента заявки и съответно заплащане от страна на Клиента дължимите суми по покупки. Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

 • преустановяване на дейността на Дружеството;
 • прекратяване поддържането на платформата Hristulev.live;
 • в други предвидени в закона случаи.

Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали договора с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

XII. Общи права и задължения на страните по настоящите Общи условия

Права и задължения на Дружеството

Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните услуги, нито да проверява, проследява или записва информацията, съобщенията и другите материали, които Потребителят зарежда, разполага, използва, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

Дружеството има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя при неизползването им в продължение на 12 (дванадесет) месеца след последното влизане в съответния потребителски профил, но не преди датата на изтичане на последното Събитие, за което Потребителя е закупил Билет.

Дружеството има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Дружеството върху съдържащите се на платформата Hristulev.live елементи – обекти на интелектуална собственост.

Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Потребителя бисквитки (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

Дружеството може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в Hristulev.live за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и си запазва правото да предоставя на вниманието на Потребителя или да прикача към текста на съобщението му и на самата Интернет страница електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството.

Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от Дружеството и лкетори, които предлагат събитията си и АВП чрез Hristulev.live

Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Hristulev.live чрез използването на функционалността „Коментари“, когато същите противоречат на тематичната насоченост на уебсайта, на добрите нрави и добро възпитание, на посочените на Интернет страницата на услугата правила или на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

Дружеството няма задължението да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Hristulev.live чрез използването на функционалността „Коментари“ по искане на Потребителя, който ги е публикувал.

Дружеството има право по своя преценка да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до услугите, когато последният ползва услугата в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Дружеството си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от Потребител. В случай на констатация на нарушени авторски права, чрез публикуване на снимки, видео, писмени, звукови и графични материали без разрешение на собственика следва да се свържете с екипа на Hristulev.live. След доказване на собствеността върху авторските права съответните снимки, видео, писмени, звукови и графични материали ще бъдат свалени/премахнати от уебсайта.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Hristulev.live, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството за всеки отделен вид услуга.

Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при или след регистрацията.

Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Дружеството услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на платформата Hristulev.live (включително наличните бази данни) и сървърите, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Правото на достъп на Потребителя до Hristulev.live не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се нарушават законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Дружеството или трето лице.

При копиране или възпроизвеждане на информация, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост принадлежащи на Дружеството, Потребителят дължи на Дружеството неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Дружеството от правото да претендира за обезщетение и за по-големи суми.

Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги да не зарежда, разполага на сървъра на Hristulev.live, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:

 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
 • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
 • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
 • нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Дружеството услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите потребители, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите („denial of service“);
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на платформата Sabitie.bg като по този начин създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията от страна на Потребителя, Дружеството има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и на трети лица до профила му, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията В тези случаи, Дружеството има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Освен в случаите когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на платформата Sabitie.bg.

Потребителят е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дружеството услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

Потребителят се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

XIII. Защита на личните данни

Съгласно условията на GDPR в сила от 25.5. 2018 г. всички права и задължения по директивата потребителя може да с запознае от страницата „лични данни“ намираща се в сайта Sabitie.bg на адрес Hristulev.live/ГДПР

Дружеството има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато лицето се регистрира като Потребител. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацият. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез платформата Sabitie.bg, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Потребителя

Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения ред описан подробно на страницата Hristulev.live/……

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Дружеството има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес, телефон или e-mail за контакти.

Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Дружеството се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи.
 • Съгласно условията на GDPR в сила от 25.5. 2018 г. всички права и задължения по директивата потребителя може да с запознае от страницата „лични данни“ намираща се в сайта Hristulev.live на адрес Hristulev.live///////

XIV. Недействителност. Приложимо право

Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общи положения

Интернет страницата автоматично проследява и събира следната техническа информация: IP адрес; интернет доставчик; домейн на сървъра, чрез който ползвате интернет; държава и населено място, от което посещавате интернет страницата; вид на уеб браузъра; вид на операционната система; резолюция и цветове на екрана; дата и час, в които се ползвали интернет страницата; секциите от интернет страницата, които сте посетили; адрес на интернет страницата, от която е дошъл потребителя.

Дружеството си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

XVI. Използвани дефиниции:

Извън упоменатите по-горе дефиниции, при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-горе термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт” („website“, “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Услуги” са предоставяните на потребителите услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието, електронна търгови и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в Sabitie.bg.

„Потребителски профил” е обособена част Hristulev.live, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Hristulev.live, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия Hristulev.live и всички други осъществени услуги, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, и др.

„Имейл адрес” е избрана от Клиента уникална пощенска кутия, посредством която той се идентифицира в Hristulev.live.

„Парола” е избран от Клиента код от букви и/или цифри и/или символи, който заедно с имейл адрес индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за ползване на функционалността на уебсайта, закупуване на предлаганите в Hristulev.live стоки и услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

„Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайта